Sunday, May 3, 2009

Insuran

INSURANS HAYAT & PERUNTUKAN KONTRAK INSURANS HAYAT

° Pengenalan insurans hayat & kepentingannya.
° Pengkelasan insurans hayat - individu, kelompok dan perkhidmatan rumah ke rumah.
° Produk insurans hayat individu - a) produk konvensional (insurans sementara, endowment & insurans seumur hayat), variasi polisi asas, manfaat tambahan, pengubahsuaian dalam polisi insurans seumur hayat & bonus; b) produk berkaitan pelaburan.

PERUNTUKAN KONTRAK INSURANS HAYAT, ANUITI & TAKAFUL

° Pemilikan polisi.
° Peruntukan umum polisi insurans hayat - tempoh tenggang, pengembalian semula polisi, fasal tidak boleh tanding, fasal kontrak menyeluruh, peruntukan salahnyataan umur & jantina, peruntukan lebihan & fasal bunuh diri. Opsyen pilihan - opsyen dividen, opsyen tak lucut hak, opsyen pinjaman, opsyen penyelesaian, opsyen penepian premium & opsyen indemniti berganda.
° Apa itu anuiti? Pembentukan kontrak dan operasi anuiti. Pengkelasan anuiti. ° Pengenalan dan prinsip takaful. Jenis takaful - takaful keluarga & takaful am.


INSURANS KESIHATAN & JAMINAN SOSIAL

° Peningkatan kos penjagaan kesihatan. Peruntukan kontrak.
° Jenis perlindungan insurans kesihatan - insurans perubatan asas, insurans perubatan utama, insurans hilang pendapatan (akibat hilangupaya) & insurans penjagaan kesihatan jangka panjang.
° Produk insurans kesihatan yang lain - perlindungan keselamatan sosial. Pengeluar produk insurans kesihatan - swasta & kerajaan. Skim pencen kakitangan kerajaan Malaysia.


INSURANS MOTOR

° Kontrak insurans motor. Premium.
° Undang-undang yang berkaiatn dengan insurans motor.
° Perlindungan insurans motor. Jenis & kegunaan kenderaan. Jenis perlindungan - polisi komprehensif, polisi akta & polisi pihak ketiga.
° Fasal diskaun tanpa tuntutan.

INSURANS HARTA & LIABILITI

° Elemen kontrak insurans harta. Insurans empunya rumah. Insurans marin. Insurans kebakaran. Insurans turutan kebakaran. Insurans barangan dalam perjalanan. Insurans kecurian & pecah masuk.
° Pengenalan insurans liabiliti. Peril liabiliti. Tort atau kesalahan sivil. Elemen kecuaian. Pembelaan dalam saman kecuaian. Doktrin res ipsa loquitor. Jenis insurans liabiliti - individu & perniagaan.

Friday, May 1, 2009

Introduction Of software

Requirement SFWE

Analisis syarat-syarat dalam kejuruteraan sistem dan kejuruteraan perisian, merangkumi tugas-tugas mereka begitu memasuki penentu keperluan-keperluan atau syarat-syarat untuk bertemu untuk satu produk yang baru atau berubah, mengambil akaun bagi syarat-syarat yang mungkin bertentangan pelbagai pemegang kepentingan, seperti waris-waris atau pengguna-pengguna.

Analisis syarat-syarat adalah kritikal untuk kejayaan satu projek pembangunan. Syarat-syarat mesti dapat diambil tindakan, boleh diukur, boleh diuji, berkaitan dengan mengenal pasti keperluan perniagaan atau peluang-peluang, dan ditakrifkan ke satu tahap perincian mencukupi untuk rekabentuk sistem.

Sub-disciplines

# Syarat-syarat perisian: Pemerolehan, analisis, spesifikasi, dan pengesahan syarat-syarat untuk perisian.
# Reka bentuk perisian: Rekaan perisian adalah lazimnya dilakukan dengan Kejuruteraan Perisian Bantuan Komputer (KES) standard-standard alatan dan penggunaan untuk format, seperti Unified Modeling Language (UML).
# Pembangunan perisian: Pembinaan perisian melalui penggunaan bahasa-bahasa pemprograman.
# Ujian perisian
# Penyenggaraan perisian: Sistem-sistem perisian sering mempunyai masalah dan penambahan keperluan untuk sekian lama selepas mereka pertama selesai. Ini subbidang urus janji-urus janji dengan masalah itu.

Kesan Pembangunan Perisian

Kesan globalisasi

Ramai pelajar dalam dunia maju itu pernah mengelak darjah yang disangkut untuk kejuruteraan perisian disebabkan oleh ketakutan penyumberan luar pesisir (mengimport produk perisian atau perkhidmatan-perkhidmatan dari negara lain) dan digantikan oleh asing visa pekerja-pekerja. Walaupun statistik kerajaan usah kini menunjukkan satu ancaman untuk kejuruteraan perisian sendiri; satu kerjaya berkaitan, pengaturcaraan komputer boleh kelihatan seperti telah terjejas.

Sering satu dijangka untuk mula bertolak sebagai seorang pengaturcara komputer sebelum menjadi dinaikkan pangkat ke jurutera perisian. Oleh itu, laluan kerjaya untuk kejuruteraan perisian mungkin kasar, terutama semasa kemelesetan.

Ada yang berkerjaya kaunselor-kaunselor mencadangkan satu pelajar juga ditumpukan pada "kemahiran rakyat" dan kemahiran perniagaan dari semata-mata kemahiran teknikal kerana seperti "kemahiran-kemahiran ringan" adalah dikatakan lebih sukar untuk luar pesisir. Ia separa pengurusan aspek-aspek kejuruteraan perisian yang kelihatan menjadi apa telah menahan ia daripada kewujudan yang terimpak oleh globalisasi.

Software Engineering

Kejuruteraan perisian permohonan satu pendekatan yang sistematik, berdisiplin, dapat dikuantifikasikan untuk pembangunan, operasi, dan penyenggaraan perisian, dan kajian pendekatan-pendekatan ini; iaitu, permohonan kejuruteraan untuk perisian.

Kejuruteraan perisian tempoh pertama yang diwujud dalam 1968 Persidangan NATO SOFTWARE ENGINEERING dan telah dimaksudkan untuk membangkitkan kemarahan pemikiran mengenai arus "krisis perisian" pada masa itu.

Semenjak itu, ia telah meneruskan seperti satu profesion dan lapangan mendedikasikan mencipta perisian komputer iaitu berkualiti lebih tinggi, lebih murah, maintainable, dan lebih cepat untuk membina.

Sejak bidang masih agak anak yang disamakan untuk bidang kakak nya kejuruteraan, terdapat masih banyak kerja dan perbahasan sekitar kejuruteraan perisian apa sebenarnya adalah, dan jika ia layak kejuruteraan gelaran.

Ia telah membesar secara organik daripada had-had bagi menonton perisian sebagai hanya pengaturcaraan.

Pembangunan perisian suatu istilah kadangkala mengutamakan oleh pengamal-pengamal dalam industri siapa melihat kejuruteraan perisian sebagai terlalu menindas dan constrictive untuk proses yang mudah dibentuk mencipta perisian komputer.

Masih belum, meskipun belianya seperti satu profesion, rupa masa hadapan bidang cerah sebagai Money Magazine dan Salary.com terkadar kejuruteraan perisian sebagai kerja yang terbaik di Amerika pada 2006.